Congratulations musi waMarch 8 - ndima

Kubva 8 March, vadiwa madzimai ... Vanin'ina vedu, madzimai, vanasikana, vanaamai! Tinokudai mose uye munoonga zvikuru, Nokuda kwenyu tichashandura nyika ino ... Nokuti isu tinomuka mangwanani, mangwanani-ngwanani, tinomhanyira zvakanyanya nokuda kwemuti. zvipupuriro zvose, Regai zvizadzise zvido zvose! Iva nemufaro uye usasuruvara, kazhinji ufare uye umwemwe! Tinokuda iwe hutano hwakanaka uye zvakanaka! Tinokutsvoda, tinokumbundira iwe!